Podmínky zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Fresh berry s.r.o. IČ 05260884 se sídlem Podbořanský Rohozec 106, PSČ 441 01 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Fresh berry s.r.o., Podbořanský Rohozec 106, PSČ 441 01

Email: obchod@znackovysatnik.cz

Telefon: +420 777020106

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování, hesla.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Informace o používání "cookies"

DEFINICE

1. Administrátor - Fresh Berry s.r.o. se sídlem Podbořanský Rohozec 106, 441 01, IČ: 05260884, DIČ:CZ05260884, který poskytuje služby elektronicky, přechovává a získává přístupy k informacím v uživatelských zařízeních,

2. Webová stránka (portál) - webová stránka nebo aplikace, na které administrátor provozuje webovou stránku provozovanou v doméně: https://www.znackovysatnik.cz.

3. Cookies - IT data, zejména malé textové soubory ukládané a přechovávané na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel používá webové stránky,

4. Cookies Administratora - se rozumí soubory cookies zveřejněné administrátorem týkající se poskytování elektronických služeb administrátora prostřednictvím webových stránek.

5. Externí soubory cookies - soubory cookies, které zveřejňují partneři administrátora prostřednictvím webových stránek,

6. Zařízení – znamená elektronické zařízení, pomocí něhož uživatel získá přístup na webovou stránku,

7. Uživatel – se rozumí subjekt, pro který mohou být poskytovány elektronické služby v souladu s pravidly a právními předpisy elektronickou cestou nebo, s nimiž může být uzavřena Smlouva o poskytování elektronických služeb.

TYPY POUŽÍVANÝCH COOKIES

1. Cookies používané administrátorem jsou pro zařízení uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby viry nebo jiný nežádoucí software nebo škodlivý software vstoupily do uživatelských zařízení. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný uživatelem a individuálně přizpůsobit webové stránky pro každého uživatele. Soubory cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich přechovávání na zařízení a přiřazenou hodnotu.

2. Administrátor používá dva typy souborů Cookies:

a) RELAČNÍ COOKIES: jsou uloženy v uživatelském zařízení a zůstanou tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele,

b) TRVALÉ COOKIES: jsou uloženy v uživatelském zařízení a zůstanou tam, dokud nebudou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení je nevymaže ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých souborů cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele.

3. Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookies ke svým zařízením. Použijete-li tuto možnost, bude možné používat webové stránky kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookies.

CÍLE, PRO KTERÉ JSOU POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIES

1. ADMINISTRÁTOR POUŽÍVÁ VLASTNÍ COOKIES PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY:

a) KONFIGURACI WEBOVÝCH STRÁNEK

(i) přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek,

(ii) rozpoznání zařízení uživatele webových stránek a jeho umístění a správné zobrazení webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám.

b) OVĚŘENÍ UŽIVATELE NA WEBOVÉ STRÁNCE A POSKYTNUTÍ RELACE UŽIVATELI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

(i) udržení relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno na každé podstránce portálu;

(ii) správnou konfiguraci vybraných funkcí webových stránek, a zejména umožnění ověření pravosti relace prohlížeče,

(iii) optimalizace a zvýšení efektivity služeb poskytovaných administrátorem.

c) PROVÁDĚNÍ PROCESŮ NEZBYTNÝCH PRO PLNOU FUNKCIONÁLNOST INTERNETOVÝCH STRÁNEK

(i) přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek. Zejména tyto soubory umožňují rozpoznat základní parametry uživatelského zařízení a správně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

(ii) správné fungování partnerského programu, umožňující zejména ověření zdrojů přesměrování uživatelů na webové stránky webových stránek,

(iii) umožnění používání funkcí "Schránka" a "Košík" na webových stránkách.

d) ANALÝZA A AUDIT SLEDOVANOSTI

(i) vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají tyto stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

e) ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI PORTÁLU

2. ADMINISTRÁTOR SLUŽEB POUŽÍVÁ VNĚJŠÍ COOKIES PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY:

a) prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, který je stažen z externích webových stránek, např. Youtube,

b) shromažďování obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů, např. Google Analytics,

c) zobrazování reklam přizpůsobených preferencím uživatele pomocí online reklamního nástroje, např. Google AdSense,

d) přihlášení k webu prostřednictvím sociálních webových stránek, např. Facebook.com,

e) využívaní interaktivní funkce pro popularizaci webových stránek pomocí sociálních sítí, včetně například Facebook.com, Pinterest.com,

f) prezentování hodnocení na webových stránkách, které jsou staženy z externích webových stránek Heureka.cz,

g) využívaní funkce pro usnadnění komunikace prostřednictvím webových stránek, které jsou staženy z externích webových stránek, jako například Live Chat.

MOŽNOSTI STANOVENÍ PODMÍNEK UCHOVÁVÁNÍ NEBO PŘÍSTUPU DO COOKIES

1. Uživatel může nezávisle a kdykoli změnit nastavení souborů Cookies, přičemž určí podmínky pro jejich ukládání a přístup k Uživatelskému zařízení. Změny v nastavení, uvedené v předchozí větě, může Uživatel provést pomocí nastavení webového prohlížeče. Tato nastavení lze měnit zejména tak, že zablokujete automatické zacházení s Cookies v nastavení webového prohlížeče nebo budete informováni vždy, když budou Cookies umístěny na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů Cookies naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

2. Uživatel může soubory Cookies kdykoli smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá.

3. Omezení používání souborů Cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách.

4. Příkladovou konfiguraci prohlížeče Google Chrome naleznete ZDE.